Nye vedtægter gældende fra generalforsamling i 2017:

 

 

Foreningen

”Skønnest ved Skanderborg”

 

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Foreningen ”Skønnest ved Skanderborg.”

Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

 

§ 2. Formål

Foreningen ”Skønnest ved Skanderborg” ønsker at støtte og fremme interessen for et levende byrum i Skanderborg Midtby gennem et samarbejde med Skanderborgs befolkning, detailhandlen, bygningsejerne og offentlige / private organisationer. Dette kan ske ved at skabe økonomisk basis for og være initiativtager til aktiviteter af folkelig -, kulturel – og/ eller arkitektonisk karakter især i Skanderborg Midtby.

 

§ 3. Organisation

Foreningen ”Skønnest ved Skanderborg” overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis, en repræsentant for Skanderborg Cityforening, en repræsentant for Skanderborg Grundejerforening af 1900 og en repræsentant for Skanderborg Kommune.

 

Generalforsamlingen vælger:

• En bestyrelse på 5 personer.

• 2 suppleanter for bestyrelsen

• 1 revisor

• 1 suppleant for revisor

 

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, henholdsvis 2 medlemmer og 3 medlemmer hvert andet år.

Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

Valgbar som bestyrelsesmedlem forudsætter ikke nødvendigvis medlemsskab af  Forenin-gen på valgtidspunktet, men nye bestyrelsesmedlemmer skal efter valg løse medlemsskab til Foreningen senest 30 dage efter valg. Har et nyvalgs bestyrelsesmedlem ikke inden nævnte frist på 3o dage indløst sit medlemsskab udtræder den pågældende med omgående virkning og suppleant indkaldes. Får et valgt bestyrelsesmedlem forfald i valgperioden ind-træder suppleanten i den resterende valgperiode.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel, ved brev, mail eller annoncering i Ugebladet for Skanderborg og omegn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af  revideret regnskab, forslag til budget og forslag til kontingent

4. Indkomne forslag.

    (Forslag skal være modtaget af formanden senest en uge før generalforsamlingen).

5. Valg (Jf. § 3)

6. Eventuelt

 

§ 5. Foreningens bestyrelse

Foreningen ”Skønnest ved Skanderborg”s daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen kan uddelegere den daglige drift til en koordinator.

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.

Bestyrelsen antager en statsautoriseret revisor, hvor det måtte være nødvendigt, eksempelvis som forudsætning for at få støtte/tilskud. Ordinær revision af regnskab forudsætter ikke nødvendig-vis brug af statsautoriseret revisor.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som vedtages på første ordinære bestyrelses-møde efter hver generalforsamling

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper/udvalg af medlemmer, der kan fungerer som idéudviklingsforum for foreningen - der skal af bestyrelsen udarbejdes forretningsorden for alle nedsatte udvalg. Posten som udvalgsformand varetages af et bestyrelsesmedlem.

 

Tegningsret for foreningen har formanden alene, eller næstformand og kasserer i fællesskab.

Alle bilag skal dog være påtegnet af mindst to bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§ 6. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

 

§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser.

Foreningen ”Skønnest ved Skanderborg” søges herudover finansieret ved sponsorstøtte, aktiviteter af almennyttig karakter samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

 

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 4.

Dagsorden skal motiveres.

 

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen ”Skønnest ved Skanderborg” er kalenderåret.

 

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål, der falder ind under foreningens formålsbestemmelse.

 

Foreningen ”Skønnest ved Skanderborg” er stiftet den 11. juni 2015.

 

Således vedtaget: __________________________

                                            dirigent

 

Bestyrelse:

 

__________________           __________________

 

 

_________________           __________________          __________________

 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27. marts 2017 og vedtaget i overensstemmelse med den tidligere vedtægt.

 

Et eksemplar er underskrevet af ny bestyrelse og af dirigenten.